نتایج ملموس پایدار

گروه مشاوران کسب و کار رویکرد اعتقاد ما در یک جمله ساده در بیانه ماموریت مان منعکس گردیده است: «ما برای گردآوری و ارائه گذارش کار نمی کنیم، بلکه ماموریت ما ایجاد و ارائه نتایج ملموس و پایدار برای مشتریانمان است.»

با آنکه چند دهه از مطرح شدن مدیریت تغییرات نمی گذرد، اما این مفهوم نیز به نوعی رنگ و بوی قدیمی بودن و نارکارآیی را بخود گرفته است. در بیش از 70% موارد، اقدامات و برنامه های شرکت ها و سازمان ها برای پیاده سازی و مدیریت تغییرات با ناکامی مواجه می شود. از همین رو، ما در گروه مشاوران کسب و کار رویکرد با الگو برداری از شرکت های برتر مشاوره مدیریت جهان از متدولوژی ®Tangible Results برای حصول اطمینان از اجرای درست برنامه و پیاده سازی دقیق تغییرات در شرکت ها و سازمان های مشتری بهره می گیریم. تمرکز متدولوژی ®Tangible Results بر پیش بینی دقیق، سنجش و مدیریت ریسک ناشی از تغییرات در سازمان از همان روز اول اجرای برنامه است.
ما در بهره برداری از متدولوژی ®Tangible Results از اصول زیر پیروی می کنیم:

ما در آینده زندگی می کنیم

برای آینده باید دورنما و دیدگاهی انگیزه بخش ترسیم کرد. باید از همراستایی و تعهد مدیران و کارکنان در سطوح مختلف سازمان به تغییر و عملکرد سطح بالاتر اطمینان حاصل کرد. ما خود را در گذشته سازمان مفتون و محصور نمی کنیم. آنگه در گذشته روی داده و بدست آمده است شاید بهترین گزینه پیش روی سازمان بوده است و بجای مقصر دانستن گذشته، امروز را برای رسیدن به آینده زندگی می کنیم. برای همین است که شعار ما «راه پیش رو» است و بر آینده سازمان تاکید داریم.

کمک به موفقیت فردی

از دیدگاه ما اگر افراد تغییر نکنند، سازمانی تغییر نخواهد کرد! برای دستیابی به نتایج متفاوت، منابع انسانی سازمان باید عملکرد متفاوتی از خود ارائه دهند. ما تغییرات لازم در رفتار، فرهنگ سازمانی و عملکرد هریک از بخش ها و مدیران سازمان را تعیین و نتایج مثبت و مستمر حاصل از آن را ترسیم می کنیم.

نتیجه گرایی

ما با مدنظر قراردادن کلیه جوانب اقدامات و برنامه هایمان در سازمان مشتری، بیش از هر چیز بر روی نتیجه تمرکز داریم و برای حصول به آن از هیچ اقدامی چشم پوشی نمی کنیم. ما بر این باوریم که مشتریان تنها به یک دلیل ما را به عنوان یک گروه مشاوره خبره، حرفه ای و متمایز می شناسند و آن «نتیجه گرایی» و تمرکز زیاد ما بر ننایج اقدامات و برنامه هاست. ما برنامه ای را برای اینکه فقط یک برنامه است اجرا نمی کنیم، بلکه با شبیه سازی نتایج آن، پیامدهای آن را به خوبی پیش بینی می کنیم.

حرکت در مسیر پایداری، رشد و سودآوری

تغییر و اصلاح عوامل توانمندسازی سازمان به ویژه، نقش ها، ساختار و فرهنگ سازمانی و اتخاذ سیستمها و تکنولوژی برای پشتیانی به موقع از تصمیمات، لازم و ضروری است. ایجاد چرخه های بازخورگیری و مکانیزمهای پاسخگویی موجب اعمال تغییرات موردنیاز در سازمان ها و حصول نتایج ملموس پایدار می گردد.

خلق و ارائه ارزش

تغییر و تحول نیازمند برنامه ریزی دقیقی است که با مدنظر قراردادن توانمندیها، منابع و ظرفیت های سازمان صورت پذیرفته باشد؛ ایجاد یک ساختار اجرایی و نظارتی کارآمد برای تصمیم گیری های کارآمد و موثر، ضروری است. ما به آنچه که برای سازمان می تواند ارزش آفرینی نماید تمرکز داریم و نه مسائل و عوامل غیر ارزش آفرین را از سازمان ها می زداییم.

انگیزش برای تعهد عمیق

توسعه مهارت های رهبری و همکاری مستمر مدیران با یکیدگر موجب انگیزش بیشتر نیروهای سازمان در مسیر تغییر و تحول و بهبود می گردد. ما بر این باوریم که باید انگیزش حقیقی در کلیه سطوح سازمان برای دستیابی به نتایج ملموس پایدار ایجاد گردد. ما با همکاری مشتریانمان افق های جدیدی را ترسیم می کنیم و با گذر از «راه پیش رو» به عنوان مسیر حقیقی برای موفقیت و با تسلط بر قواعد بازی در دنیای کسب و کار، نتایج پایدار مسلموس را از روزهای اول کارمان برای مشتریانمان محقق می کنیم.