نتایج مشتریان گروه مشاوران کسب و کار رویکرد

ما در گروه مشاوران کسب و کار رویکرد، حساسیت و اهمیت زیادی را برای رضایتمندی مشتریان و سرویس گیرندگان خود قائل هستیم و از همین رو، همواره، میزان اثربخشی، تاثیرگذاری و کارآیی خدمات خود را در سازمان های مشتری و سرویس گیرندگان مورد ارزیابی قرار می دهیم. نتایج حاصل از این بررسی ها، نقش مهمی را در تبیین سیاست ها و استراتژی های ما در حوزه بازاریابی، خدماترسانی، مدیریت پرتفولیو خدمات و ارتباط با مشتریان ایفا می کنند.

در این بخش، ارزیابی عملکرد ما در سازمان های مشتری و سرویس گیرندگان در حوزه های مشاوره مدیریت، مشاوره اجرایی، آموزش و پروژه های جامع (کلید در دست) را می توانید مطالعه فرمایید. همچنین شما می توانید با مراجعه به بخش تاثیرگذاری ما، مقالات متعدد ارائه شده از سوی مشاوران و کارشناسان گروه مشاوران کسب و کار رویکرد در حوزه تاثیر راهکارها و روش های در سازمان های مشتری را مطالعه فرمایید.

* اطلاعات ارائه شده بر اساس آمارها و ارزیابی های انجام شده از سوی مشتریان و سرویس گیرندگان تا تیرماه 1394 می باشد و در بروزرسانی های جدید ممکن است تغییر نماید.