راهنمای خدمات گروه مشاوران کسب و کار رویکرد

خدمات راهبردی

راه اندازی کسب و کار
نتایج ملموس پایدار
بازاریابی الکترونیکی و محتوا
نظارت و ارزیابی
مهندسی فرآیندها
توسعه مدل تجاری

خدمات ارزش افزوده

آنالیز و استراتژی حوزه ای
حضور جهانی
ثبت بین المللی برند
ادغام و هولیدنگ سازی
مهندسی ارزش
برنامه ریزی خروج از بازار

پلتفورم تجاری
ایده پردازی
®ABC Partner Finder
®ABC Agent Finder
®ABC Enablement Center
®ABC Virtual School