منوی چه می دانیم

بازاریابی و فروش

بازارشناسی و بخش بندی بازار
مدیریت محصول
قیمتگذاری
مدیریت چرخه عمر محصول
ارزش تجاری و اقتصادی برند
ارتباطات یکپارچه بازاریابی
اثربخش کانال های فروش
استراتژی بازاریابی و برند
تجربه مشتری
وفادارسازی مشتری
استراتژی ورود به بازار

مدیریت استراتژیک

رشد پایدار
استراتژی سازمانی
استراتژی واحدهای تجاری
بازارهای نوظهور
سوآوری و پایداری
تغییر و تحول
مدل کسب و کار
تفکر استراتژیک و رهبری

ادغام و بدست آوری

مدیریت ادغام و بدست آوری
استراتژی کسب و بدست آوری
غربالگری کسب و بدست آوری
ادغام استراتژیک کسب و کار
مشارکت و سرمایه گذاری مشترک
انحلال و جداسازی
محلی سازی کسب و کار
ارزش آفرینی

مدیریت عملکرد

تسریع عملکرد
عارضه یابی عملکرد
عارضه یابی هزینه ها
تحول و بهبود هزینه ها
مدیریت پیچیدگی
تهیه و تامین
مدیریت زنجیره تامین
مدیریت تولید
شش سیگما ناب
طراحی عملیات خدمات
بازمهندسی فرآیندهای سازمانی
بهبود هزینه های عمومی و سربار
منبع یابی و برون سپاری

مدیریت سازمان

℠ORGAN Toolkit
عارضه یابی تصمیم گیری و سازمان
طراحی سازمان و مدل های عملیاتی
ساده سازی سازمان
بهره وری و اثربخشی تصمیمات
ساختار سازمانی و ترکیب مدیران
مدیریت و توسعه منابع انسانی
رهبری و مدیریت استعدادها
نظام تشویق، حقوق و دستمزد
فرهنگ عملکرد سازمانی
تحول همه جانبه

تکنولوژی و توسعه

مدیریت تکنولوژی
بهینه سازی تحقیق و توسعه
تحول دیجیتال
تجزیه و تحلیل پیشرفته
استراتژی تکنولوژی اطلاعات
بهینه سازی تکنولوژی اطلاعات
بدست آوری تکنولوژی اطلاعات
مدیریت پروژه های تکنولوژی اطلاعات